สานพลังประชารัฐ สร้างมูลค่า‘นม-โค’

วัวพันธุ์ใหม่ทนอากาศร้อน, เทคโนโลยีการผลิตแบบไม่ผ่านความร้อน, น้ำนมโภชนาการสูง เป้าหมายความร่วมมือระหว่าง สวทน. อ.ส.ค. และเคซีจี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคลัสเตอร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ครอบคลุมต้นน้ำ-ปลายน้ำ The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology